Všeobecné obchodní podmínky

pro internetový obchod Sbírka Pohledů, provozovaného na webové adrese www.sbirkapohledu.cz.  Provozovatelem internetového obchodu  je Pavel Bílek, se sídlem: Pavla Beneše 750/12, Praha 9 Letňany, 19900, IČ 47131446, dále jen „prodávající“.

I. Rozsah platnosti

 1. Následující Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Sbírka Pohledů, provozovaném na internetové adrese www.sbirkapohledu.cz  (dále jen „internetový obchod“) a uplatňují se výlučně u smluv uzavřených přes tento internetový obchod.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti „prodávajícího“ na straně jedné a spotřebitelem (spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo podnikatele, společně jako „kupujícího“ na straně druhé.
 3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné, překlady do jiných jazyků mají pouze informativní charakter.
 4. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Pro konkrétní objednávku kupujícího platí výlučně Všeobecné obchodní podmínky v jejich znění platném k datu objednávky. Textová podoba Všeobecných obchodních podmínek je kupujícímu zaslána společně s potvrzením objednávky. Text Všeobecných obchodních podmínek je kdykoliv k nahlédnutí na webových stránkách internetového obchodu.
 2. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na webové stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky (přijetím nabídky) kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.
 3. Závaznou objednávku zadá kupující tak, že provede objednávku online s uvedením požadovaných údajů a v posledním kroku objednávacího procesu klikně na tlačítko „potvrdit objednávku“. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Po odeslání objednávky zašle prodávající kupujícímu, na emailovou adresu uvedenou v objednávce, potvrzení o přijetí objednávky. Součástí emailové zprávy je odkaz na Všeobecné obchodní podmínky, platné v době vytvoření objednávky kupujícím.
 4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, může prodávající věc uchovat a následně požadovat účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není vždy povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným zpsůobem porušily své povinnosti vůču prodávajícímu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 7. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

III. Označení zboží a cena zboží

 1. U každého jednotlivého zboží je přímo v konkrétní nabídce internetového obchodu uvedeno označení předmětného zboží, včetně fotografie daného zboží.
 2. U každého jednotlivého zboží je přímo v konkrétní nabídce internetového obchodu uvedena celková cena zboží v českých korunách. Tato cena je konečná, čili včetně všech daní a poplatků. Cena nezahrnuje náklady na dodání zboží kupujícímu. Platí vždy cena v době odeslání objednávky, přičemž prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. Platební podmínky

 1. Kupující má v rámci úhrady kupní ceny možnost zvolit z následujících dvou způsobů platby:
  Platba předem, tj. převodem kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Informace k platbě jsou zaslány v potvrzení objednávky na emailovou adresu, uvedenou v objednávce. V případě platby předem je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. Poté je zboží vráceno zpět do nabídky. Platba na dobírku při dodání zboží, kdy je kupní cena hrazena kupujícím při převzetí zboží.

V. Zaslání zboží a dodací podmínky

 1. Náklady na odeslání zboží v rámci České republiky se řídí ceníkem, zveřejněným na techto webových stránkách.
 2. Při platbě předem bude zboží odesláno do 7 pracovních dnů od přijetí platby. Při dobírce bude zboží odesláno do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. 
 3. Zboží bude dodáno na adresu nebo výdejní místo Zásilkovna, kterou kupující uvede v objednávce jako doručovací adresu. Zásilka bude obsahovat objednané zboží.
 4. Prodávající zašle emailovou zprávou informace o odeslání zásilky společně s číslem zásilky a odkazem pro sledování zásilky u vybraného dopravce.
 5. Kupující přebírá zodpovědnost za včasné vyzvednutí zásilky. Pokud kupující zásilku nepřevezme, uhradí prodávajícímu vzniklé náklady, při dobírce je to zejména poštovné, vratky atp. Při opětovném dodání je kupující povinnen uhradit náklady na další doručení.

VI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží kupujícícm. Prodávající upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (typicky poštovné).
 2. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, je povinnen o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího odesláním emailu na adresu: info@sbirkapohledu.cz . Zpráva musí obsahovat tyto náležitosti: Požadavek na odstoupení od kupní smlouvy, číslo paragonu, jméno a adresa kupujícího.
 3. Prodávající vystaví kupujícímu bez zbytečného odkladu v elektronické písemné podobě potvrzení přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy a bude kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení dalšího postupu, zejména doručovací adresy.
 4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, je povinnen bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 dnů, objednané zboží vrátit zpět prodávajícímu. Zboží vrácené formou dobírky nebude přijato.
 5. Prodávající je pak povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu celou částku, uvedenou v dané kupní smlouvě, a to stejným způsobem, kterým danou částku od kupujícího přijal. Změnu lze dohodnout písemně.
 6. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět.
 7. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží musí být zasláno zpět ve stejném stavu, ve kterém ho kupující obdržel. Bude-li zboží poškozeno, pak si prodávající vyhrazuje nárok na přiměřenou finanční náhradu za znehodnocení zboží.

VII. Reklamace

 1. Poškození zásilky dopravcem: Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické pokození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.
 2. Nedodání zboží dopravcem: Pokud dopravce nedodá zboží, prodávající uplatní reklamaci u dopravce. Při platbě předem je kupujícímu vrácena celá částka až po potvrzení reklamace dopravcem (lhůta je cca 1 týden.) 
 3. Rozpor s kupní smlouvou: V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou vedl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.
 5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí je ve stavu, který byl popsán při nákupu dané věci, a které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.
 6. Uplatnění reklamace: Zašlete reklamované zboží na adresu: Pavel Bílek, Pavla Beneše 750/12, Praha 9 Letňany, 19900. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat reklamační protokol. O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.
 7. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30ti dnů od jejího uplatnění. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména poštovného).

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2020
 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž však pro konkrétní kupní smlouvu jsou platné obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy. Znění Obchodních podmínek je vždy přiloženo u každého potvrzení objednávky.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy v rámci internetového obchodu.